Het commissarismandaat is een permanente opdracht waarbij de bedrijfsrevisor op minstens een jaarlijkse basis de jaarrekening van een onderneming gaat nakijken en certifiëren.

Een onderneming is wettelijk verplicht een bedrijfsrevsior aan te stellen wanneer zij als ‘groot’ aangemerkt wordt op basis van het wetboek vennootschappen, of deel uitmaakt van een groep die groot is.

Een onderneming is ‘groot’ wanneer zij twee opeenvolgende jaren minstens 2 van de volgende criteria overschrijdt:

  • Balanstotaal > 4.500.000
  • Jaaromzet > 9.000.000
  • Aantal personeelsleden > 50

Wij voeren auditwerkzaamheden uit in diverse sectoren. Wij hebben een ruime ervaring binnen volgende sectoren:

  • Dienstverlenende bedrijven in de vorm van partnerships (Financiële dienstverleners, Advocatenkantoren, consultingbedrijven)
  • Groothandelsbedrijven (Sanitair, Bouw, Petrochemie, voeding..)
  • Productiebedrijven (Cement, Metaal,..)
  • Vastgoedmaatschappijen (Huisvestingsmaatschappijen, Pensioenfondsen)
  • Logistieke bedrijven
  • Overheidsinstellingen

Indien bij oprichting of kapitaalsverhoging het kapitaal gevormd wordt op een andere manier dan in geld dan spreekt men over een inbreng in natura. De bedrijfsrevisor spreekt zich uit over de door het bestuursorgaan gebruikte waarderingsmethoden.

Indien een vennootschap een vermogensbestanddeel van een oprichter, een aandeelhouder of een lid van het bestuursorgaan wenst aan te kopen met een waarde groter dan 10% van het gestorte kapitaal dan zal een verslag van de bedrijfsrevisor noodzakelijk zijn.

Voorbeelden van zaken die voor inbreng vatbaar zijn:

Bedrijfsonderdeel (bij de omvorming van een eenmanszaak naar een bvba), Goodwill, Terreinen, Gebouwen, Rekening Couranten,…

De statuten en de rechtsvorm van een onderneming zijn afhankelijk van de evolutie van het bedrijf, het kan daarom ook soms noodzakelijk dat deze gewijzigd worden tijdens de levensduur van de onderneming.

Zo kan het zijn dat de vennootschapsvorm VOF of Gcv waarbij er geen beperking is van de aansprakelijkheid van de aandeelhouder omgezet moet worden naar een bvba. Met deze bvba schermen de zaakvoerders hun persoonlijk vermogen af ten opzichte van de vennootschap.

Voor het uitvoeren van een dergelijke statutenwijziging is een staat van Actief en Passief nodig, deze staat mag op het moment van de akte niet ouder zijn dan 3 maand. Het controleren of deze staat geen overwaardering van het netto actief voorstelt of het netto actief na de omzetting minstens gelijk is aan het minimumkapitaal van de nieuwe vennootschapsvorm behoord tot het takenpakket van de bedrijfsrevisor.

Ter reorganisatie en herstructurering van groepen zijn vaak fusies noodzakelijk teneinde de resources van alle betrokken ondernemingen zo efficiënt mogelijk te benutten en de synergiën optimaal te kinnen benutten.

Splitsingen daartegenover zijn dan weer te overwegen wanneer een bedrijf met twee verschillende bedrijfstakken zich gescheiden wenst voort te zetten. Een splitsing van het bedrijf valt ook te overwegen om bijvoorbeeld activa zoals gebouwen te scheiden van het ondernemingsrisico.

Ons kantoor heeft de laatste 20 jaar meegewerkt aan honderden fusies van nationale en internationale bedrijven, inclusief de grensoverschrijdende fusie van beursgenoteerde bedrijven, samen met internationale advocaten en notariskantoren.

Bij een ISRS 4400 wordt in samenspraak met de klant of een andere belanghebbende een bepaalde scope (omzet, investeringen, kosten,..) afgesproken waarna de bedrijfsrevisor de volledigheid van deze scope gaat nakijken. De klant kan dit verslag dan gebruiken  in het kader van een rechtzaak, een bebat/fostplus aangifte,..

Wanneer een onderneming vrijwillig in vereffening wil gaan zijn er twee mogelijke procedures.

Wanneer de aandeelhouders wensen overgaan tot een opening en sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte, de zogenaamde One-Shot liquidatie, dan brengt de bedrijfsrevisor of accountant verslag uit over een staat van actief en passief die op het moment van de beslissing tot liquidatie niet ouder is dan 3 maand.

De andere procedure is de traditionele in vereffeningsstelling waarbij de aandeelhouders een vereffenaar aanwijzen. Bij deze procedure is ook een verslag nodig van een bedrijfsrevisor of accountant over een staat van actief en passief die op het moment van de beslissing tot liquidatie niet ouder mag zijn dan 3 maand.

Het bepalen van de waarde van een onderneming is zelden een eenvoudige taak.

Als bedrijfsrevisor kunnen wij u ook bijstaan in het kader van de waardering van uw onderneming. Wij zullen doormiddel van een beperkt nazicht van uw boekhoudkundige cijfers en budgetten gebruik makend van een vijftal methoden ten einde een waarde voor uw onderneming te bekomen.

Wij zijn erkend door het FAGG voor de waardering van apotheken.

Een overname van een bedrijf is een proces dat in verschillende fases verloopt,  het is dan ook belangrijk dat u in deze fases beroep kan doen op een gekwalificeerd en onafhankelijk persoon.

Wij bieden u advies bij het kopen en verkopen van onderneming. Wij helpen u bij het screenen van potentiële kandidaten, het bepalen van een prijs, daarbovenop heeft ons auditteam een ruime ervaring bij het uitvoeren van due diligences in het kader van overnames.